APD (Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego)

Słyszenie jest wynikiem tysięcy lat ewolucji ukierunkowanej na uzyskanie informacji o otaczającym nas środowisku i efektywnym komunikowaniu się za pomocą mowy. Ucho ma za zadanie przekazać możliwe pełną informację o otaczającym świecie dźwięków a zadaniem mózgu jest odpowiednie jej przetworzenie i zinterpretowanie. Możemy wiec powiedzieć, że słyszymy mózgiem, a ucho jest ważną ale tylko częścią układu słuchowego.

Podczas  słyszenia zachodzi wiele złożonych i dynamicznych procesów których ważnym elementem jest czynnik czasu. Prawidłowa percepcja czasu i kolejności zdarzeń akustycznych jest fundamentem dobrego rozumienia mowy.

Sygnały akustyczne po zamienieniu na impulsy nerwowe są pod różnym kątem analizowane i przetwarzane w ośrodkowej części układu słuchowego. Na rysunku obok schematycznie przedstawiono współzależności pomiędzy procesami, które są niezbędne do rozumienia mowy – tzn. do pełnej funkcjonalności słuchu. Kiedy jeden lub kilka elementów tej skomplikowanej sieci procesów jest niedojrzały lub zaburzony dziecko ma problemy ze sprawnym komunikowaniem się za pomocą słuchu i mowy. Zaburzenia te najczęściej ujawniają się u dzieci w okresie  przedszkolnym lub w pierwszych klasach szkoły podstawowej, kiedy to gwałtownie rosną wymagania stawiane zmysłowi słuchu.

Czym jest APD ?

Zgodnie z zaleceniami Amerykańskiego Stowarzyszenia Słuchu i Mowy ASHA, Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego ( APD)  rozpoznaje się w przypadkach, w których co najmniej jedna z poniżej przedstawionych wyższych funkcji słuchowych jest zaburzona:

 1. lokalizacja źródła dźwięku,
 2. różnicowanie dźwięków, w tym dźwięków mowy,
 3. rozpoznawanie wzorców dźwiękowych,
 4. analiza czasowych aspektów sygnału dźwiękowego,
 5. umiejętność rozumienia mowy zniekształconej,
 6. umiejętność rozumienia mowy w obecności sygnału zagłuszającego (rozumienie mowy w hałasie).
APD – jedną z przyczyn trudności w uczeniu się

Podstawowe znaczenie dla skutecznej nauki i przyswajania wiedzy kanałem słuchowym mają wymienione wyższe umiejętności ( funkcje) słuchowe.

Trudności w nauce, w pisaniu i czytaniu oraz częste współistniejące z nimi zaburzenia emocjonalne mogą wynikać z zaburzeń analizy dźwięków na poziomie centralnym.

W pierwszych klasach szkoły podstawowej od 3 do 5% dzieci ma objawy zaburzeń przetwarzania słuchowego ( APD), które gdy są niewykryte i nierehabilitowane w znacznym stopniu ograniczają możliwości nauki i rozwoju tych dzieci.

Charakterystyczne jest, że częstość występowania zaburzeń APD  jest dwukrotnie większa u chłopców. Badania wskazują, że około 30 % dzieci z dysleksją oraz 40-50% dzieci z trudnościami w nauce (ang. learning disability)ma objawy centralnych zaburzeń słuchu a trening słuchowy w znaczący sposób poprawia funkcjonowanie tych dzieci w szkole oraz ich umiejętność czytania.

Współwystępowanie APD z innymi zaburzeniami rozwojowymi

Ze względu na złożoną naturę funkcjonowania mózgu APD może towarzyszyć innym zaburzeniom rozwojowym, takim jak: opóźniony rozwój mowy, specyficzne zaburzenia rozwoju językowego (SLI), zaburzenia uwagi bez nadreaktywności (ADD) lub zaburzenia uwagi z nadreaktywnością ( ADHD), specyficzne trudności w nauce  oraz dysleksja.


DIAGNOZA APD

Celem działań diagnostycznych jest potwierdzenie lub wykluczenie występowania APD  u dziecka oraz określenie profilu klinicznego APD w celu wybrania  odpowiedniej formy treningu słuchowego.

Objawami, które sugerują zaburzenia przetwarzania słuchowego  są obserwowane u dzieci trudności:

 • z rozumieniem złożonych zdań i/lub poleceń,
 • z rozumieniem mowy w hałasie i/lub w pomieszczeniach o dużym pogłosie (np. w klasie),
 • ze skoncentrowaniem się na tym, co mówi nauczyciel,
 • w nauce czytania i pisania

Przed podjęciem decyzji o przeprowadzeniu testów diagnostycznych  oceniających wyższe funkcje słuchowe  wskaże jest wypełnienie Ankiety

Testy psychoakustyczne badające wyższe funkcje słuchowe

Poniżej przedstawiono trzy najważniejsze z klinicznego punktu widzenia grupy wyższych funkcji słuchowych oraz testy przesiewowe pozwalające na ich ocenę (Jerger i Musiek, 2000).

 1. Prawidłowe procesy integracji i separacji informacji obuusznej – test rozdzielnouszny cyfrowy (ang.Dichotic Digit Test – DDT).
 2. Prawidłowe procesy analizy czasowej i percepcji kolejności dźwięków – test sekwencji częstotliwości(ang. Frequency Pattern Test – FPT), test różnicowania wysokości dźwięku (ang. Difference Limen for Frequency  –  DLF),   oraz test rozdzielczości czasowej układu słuchowego (ang. Gap Detection Test  – GDT).
 3. Prawidłowe rozumienie mowy utrudnionej (o zmniejszonej redundancji) – adaptacyjny test rozumienia mowy w szumie (ang. Adaptive Speech in Noise – ASPN).

Bateria znormalizowanych testów oceniających wyższe funkcje słuchowe metodą  Neuroflow ATS® zawiera:

 1. TRW – Test reakcji wzrokowej
 2. TRS – Test reakcji słuchowej
 3. ASPN-S –  adaptacyjny test rozumienia  słów w szumie
 4. ASPN-Z – adaptacyjny test rozumienia zdań w szumie
 5. DDT test rozdzielnouszny cyfrowy
 6. FPT – test sekwencji częstotliwości
 7. aGDT – adaptacyjny test wykrywania przerw, test rozdzielczości czasowej układu słuchowego
 8. aDLF – adaptacyjny test różnicowania wysokości dźwięków

Cute little girl reading story from big book in the nursery room
Fonetika proponuje szeroki zakres terapii dla dzieci w każdym wieku rozwojowym. Nasi specjaliści pomogą w wyborze odpowiedniej formy terapii już podczas pierwszej konsultacji.

Jaką terapię wybrać? 

Różnorodność istniejących obecnie terapii słuchu i mowy sprawiła, że terapeuta na podstawie wywiadu z rodzicem oraz opinii z poradni pedagogiczno- psychologicznej lub wychowawcy szkolnego ustala plan terapii dziecka na kolejne miesiące oraz czas jej trwania. W zależności od potrzeb dziecka oraz trudności, z jakimi się zmaga , tworzony jest najlepszy dla niego program zajęć z terapeutą.

ZALECENIE : Aby terapia przynosiła efekty zaleca się, aby minimalna częstotliwość zajęć nie była mniejsza niż 1 raz w tygodniu. 

 


930468358

Na stronie wykorzystano materiały autorstwa APD-Medical Sp. z o.o.(http://www.apd-medical.pl/)