fonetika201510-21Wynikiem audiometrii tonalnej jest krzywa progu słyszenia dla przewodnictwa powietrznego i kostnego w skali częstotliwości, czyli tak zwany audiogram. Audiogram jest to graficzne przedstawienie zdolności słyszenia. W trakcie testu słuchu sprawdza się go dla różnych zakresów częstotliwości i natężenia dźwięku. Audiogram to najbardziej powszechny obecnie wynik badania słuchu, jaki wydawany jest pacjentom podczas wstępnej diagnostyki. Na jego podstawie można zazwyczaj określić rodzaj i stopień ubytku słuchu. Jest on również podstawą do doboru aparatu słuchowego lub kwalifikacji do wszczepu implantu.

.

AUDIOGRAM POWINIEN PRZEDSTAWIAĆ ZAWSZE DWIE KRZYWE:

-próg słyszenia przewodnictwa powietrznego (ucho prawe O, ucho lewe X)

– próg słyszenia przewodnictwa kostnego (ucho prawe <, ucho lewe > )

audiometria_tonalna_krzywe
Wynik audiometrii tonalnej umieszczany jest na siatce audiometrycznej, tj. audiogramie

UWAGA!
Występowanie krzywej powietrznej i kostnej jest gwarantem prawidłowej diagnozy. Jeśli na audiogramie występuje tylko jedna krzywa (a nie jest to badanie w wolnym polu swobodnym), badanie jest niepełne. 


Stosowane klasyfikacje stopni ubytków słuchu
 

W Pol­sce można się spo­tkać z dwiema nor­mami: WHO z 1997 roku oraz BIAP. Pierw­sza norma jest sto­so­wana czę­ściej, druga, ze względu na ostrzej­sze kry­te­ria, wyko­rzy­sty­wana czę­ściej do oceny słu­chu dzieci. Należy przy tym pamię­tać, że sam fakt ist­nie­nia normy nie obli­guje wszyst­kich do jej sto­so­wa­nia. Stąd cza­sami można spo­tkać np. oceny pro­cen­towe uszko­dze­nia słuchu.
Norma WHO ’97 jest obec­nie sto­so­wana także przez leka­rzy laryn­go­lo­gów, zgod­nie z wytycz­nymi NFZ. Uby­tek słu­chu jest śred­nią wyzna­czoną z progu sły­sze­nia dla trzech lub czte­rech czę­sto­tli­wo­ści: 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz.

normy-sluchu-e1418240339428

 

fonetika201510-13
Podstawą wykonania audiometrii jest badanie otoskopowe ucha

Kla­sy­fi­ka­cja stopni ubyt­ków słu­chu wg BIAP:

  • 0–20 dB – norma słyszenia
  • 21–40 dB– lekki uby­tek słuchu
  • 41–70 dB– umiar­ko­wany uby­tek słuchu
  • 71–90 dB– znaczny uby­tek słuchu
  • powy­żej 91 dB– głę­boki uby­tek słuchu

 

Kla­sy­fi­ka­cja stopni ubyt­ków słu­chu wg WHO:

  • Brak uszkodzenia słuchu (poniżej 25dB): brak lub bardzo małe problemy ze słuchem, pełne słyszenie szeptu
  • Małe uszkodzenie słuchu (26- 40dB): możliwość słyszenia i powtarzania słów mówionych normalnym głosem z odległości 1m. W tym przypadku zalecana jest porada audiologiczna- możliwa potrzeba aparatu słuchowego
  • Umiarkowane uszkodzenie słuchu (41- 60dB): możliwość słyszenia i powtarzania słów mówionych podniesionym głosem z odległości 1m. W tym przypadku zwykle aparat słuchowy jest rekomendowany
  • Duże uszkodzenie słuchu (61- 80dB): możliwość słyszenia niektórych słów, wypowiadanych krzykiem do ucha lepszego. W tym przypadku aparat słuchowy jest konieczny
  • Głębokie uszkodzenie słuchu

Opracowano na podstawie :  Śli­wiń­ska– Kowal­ska M., Kry­te­ria oceny sły­sze­nia u osób wyko­nu­ją­cych pracę wyma­ga­jącą dobrej spraw­no­ści słu­chu, “Oto­la­ryn­go­lo­gia” 2013 nr 12(3)

 


Warning: Undefined array key "preview" in /home/fonetika/domains/fonetika.pl/public_html/wp-content/plugins/arscode-social-slider-free/arscode-social-slider.php on line 57

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Decydując się na korzystanie z naszej strony akceptujecie Państwo naszą Politykę prywatności, w której znajdują się informacje na temat używanych przez nas plików cookies. Zamknięcie tego komunikatu bez zmiany ustawień na Państwa urządzeniu oznacza wyrażanie zgody na używanie plików cookies. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close