Woman Laughing_1334684733495Aparat słuchowy to urządzenie, którego celem jest poprawa jakości słyszenia i rozumienia mowy, u osób z wadą słuchu. Aparaty wykorzystywane są w medycynie od lat, ale dopiero teraz osiągnęły światowy poziom swoich możliwości na miarę XXI wieku. Cyfryzacja doprowadziła do wielkiego przełomu na rynku protetyki słuchu i zdecydowanie zmieniła podejście użytkowników do pojęcia aparatu słuchowego. Aparat stał się w pełni nowoczesnym urządzeniem, poprawiającym komfort życia w świecie pełnym dźwięków.

Aparaty słuchowe pełnią rolę urządzeń rehabilitacyjno- wspomagających dla pacjentów ze stwierdzonym ubytkiem słuchu. W zależności od ubytku i charakterystyki krzywej na audiogramie , protetyk słuchu, po uwzględnieniu wymagań i oczekiwań estetycznych pacjenta, wybiera odpowiednie do ubytku słuchu urządzenie. Wybrany aparat jest następnie programowany komputerowo za pomocą specjalistycznych programów dopasowania.

WAŻNE!  Każdy aparat słuchowy programowany jest indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta oraz na podstawie jego krzywej audiometrycznej !

Z czego zbudowany jest aparat słuchowy?

Istnieje wiele modeli aparatów słuchowych. Każdy jest inny i ma inne możliwości, ale są pewne stałe i niezmienne elementy budowy, które z powodzeniem można nazwać konstrukcją fundamentalną aparatów słuchowych:

  • 025664170jeden lub kilka mikro­fo­nów  — zadaniem mikrofonu jest zebranie dźwięków z otoczenia, zamiana na sygnał elektryczny oraz przekazanie do wzmacniacza aparatu
  • wzmac­niacz – tzw. serce apa­ratu słu­cho­wego. W star­szych apa­ra­tach ana­lo­gowy, tylko wzmac­niał dźwięk, w młod­szych cyfrowy, zwany pro­ce­so­rem sygnału. Pro­ce­sor wyko­nuje wszyst­kie ope­ra­cje mające za zada­nie: roz­po­znać dźwięk, odróż­nić jego poziom, odfil­tro­wać dźwięki nie­po­trzebne i wzmoc­nić tak, aby uzy­skać jak naj­lep­sze rozu­mie­nie mowy
  • słu­chawka — minia­tu­rowy gło­śnik apa­ratu, który podaje dźwięk do ucha albo przez wkładkę douszną (apa­raty zauszne), albo bez­po­śred­nio do ucha (apa­raty wewnątrzuszne)
  • obu­dowa — wyko­nana seryj­nie (apa­rat zauszny) lub indy­wi­du­al­nie (apa­rat wewnatrzuszny)
  • komora bate­rii — miej­sce do wkła­da­nia bate­rii lub aku­mu­la­tora zasi­la­ją­cego cały układ
  • regu­la­tory (opcjonalnie) — umoż­li­wia­jące zmianę pro­gra­mów sły­sze­nia lub głośności

Materiał filmowy firmy Phonak AG

 


 

Opracowała: Aleksandra Stojak

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress