mother-and-daughter-playing-pianoKażdy człowiek posiada parę uszu. Dzięki korzystaniu z obu uszu poszerza się pole słyszenia, co pozwala na określenie kierunku, z którego pochodzi dźwięk oraz odległości, z jakiej dobiega. W rzeczywistości, to nie uszy odpowiedzialne są za proces przetwarzania sygnałów dźwiękowych, a nasz mózg. Aby możliwa była prawidłowa ich interpretacja, dźwięki przekazywane do naszego mózgu muszą być jak najbardziej zbliżone do naturalnych. Przy obustronnym niedosłuchu, bardzo ważne jest dopasowanie aparatów słuchowych na oba uszy. Dzięki temu dużo łatwiej jest określić miejsce, z którego dobiega dźwięk.

 

 

Obu­uszne apa­ra­to­wa­nie ubyt­ków słu­chu jest zatem w pełni zasad­nym postę­po­wa­niem, popra­wia­jąc nie tylko rozu­mie­nie mowy i kom­fort sły­sze­nia, ale także – a może przede wszyst­kim – zapo­bie­ga­jąc zja­wi­sku depry­wa­cji słu­chu” – lek. med. Ryszard Mikołajewski.

Ist­nieje sze­reg zalet uży­wa­nia dwóch apa­ra­tów słu­cho­wych zamiast jednego:

  • o-HAPPY-PEOPLE-facebook
    Wybierz pełnię słyszenia i korzystaj z życia !

    Popra­wia się sły­sze­nie kie­run­kowe. Ozna­cza to, że łatwiej i szyb­ciej można okre­ślić kie­ru­nek, z któ­rego docho­dzi dźwięk. W trak­cie roz­mowy w gru­pie osób, czę­sto i rap­tow­nie zmie­nia się osoba mówiąca. Dwa apa­raty poma­gają szybko ją zlokalizować.

  • Łatwiej zro­zu­mieć mowę uży­wa­jąc dwóch apa­ra­tów słu­cho­wych. Osoby sły­szące pra­wi­dłowo potra­fią oddzie­lić jedną roz­mowę od dru­giej. Dzięki dwóm apa­ra­tom słu­cho­wym moż­liwe jest selek­tywne słu­cha­nie osoby, którą chcemy sły­szeć – nawet w hała­śli­wym otoczeniu.
  • Znacznie poprawia się komfort słuchania muzyki oraz oglądania TV.
  • Kom­fort użyt­ko­wa­nia dwóch apa­ra­tów jest więk­szy, ponie­waż gło­śność w dwóch apa­ra­tach usta­wiona jest na niż­szym pozio­mie niż przy jed­nym apa­ra­cie. Lep­sza jest też ogólna jakość dźwięku.
  • Sty­mu­la­cja drogi słu­cho­wej. Uży­wa­nie dwóch apa­ra­tów słu­cho­wych sty­mu­luje mózg i jego zdol­ność do roz­róż­nia­nia dźwięków.

 

Badania wykazały, że ludzie korzystający z dwóch aparatów słuchowych są bardziej zadowoleni z efektów ich używania, niż ci, którzy decydują się na jeden tylko aparat. Im więcej wychwycisz elementów ze słuchowych puzzli, tym łatwiejsza będzie komunikacja.


Opracowała: Aleksandra Stojak
Na stronie wykorzystano materiały firmy Oticon

#badanie słuchu u dzieci, #badanie słuchu u dziecka, #badania słuchu u dziecka warszawa, #badania słuchu warszawa, #badania słuchu dziecko, # badania słuchu warszawa, #badania słuchu u dzieci, # badania słuchu u dzieci warszawa, #tympanometria warszawa, #abr warszawa, #badanie abr, #badanie abr warszawa, #bera warszawa, #badanie bera warszawa, #badanie capd, #badanie capd warszawa, #audiometria zabawowa warszawa, # otoemisja akustyczna warszawa, #badanie otoemisja akustyczna

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress