NASI SPECJALIŚCI
diagnoza zaburzeń słuchu

Aleksandra Stojak– protetyk słuchu ogólny i dziecięcy, pedagog specjalny, surdopedagog, certyfikowany terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena IAS oraz metody Warnkego, provider Neuroflow ATS, założycielka Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu Fonetika w Warszawie, wykładowca.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie zdobywała wiedzę i uprawnienia z zakresu diagnostyki niedosłuchów u noworodków, w tym badań obiektywnych słuchu. W celu zdobycia uprawnień państwowych do protezowania osób z wadą słuchu ukończyła Medyczne Studium Protetyki Słuchu w Warszawie. W latach 2013-2015 zdobyła uprawnienia do prowadzenia terapii słuchu metodą Johansena IAS oraz Neuroflow ATS u dzieci ze zdiagnozowaną nadwrażliwością słuchową oraz zaburzeniami przetwarzania słuchowego APD.

Od 10 lat zajmuje się osobami z zaburzeniami słuchu pod względem diagnostyki, protezowania, terapii oraz ich rodzinami. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę surdopedagogiczną, korzysta z  metod audytywno- werbalnej rehabilitacji słuchu i mowy oraz współpracuje z osobami Głuchymi w języku migowym. Zwolenniczka multidyscyplinarnego oddziaływania terapeutycznego.

W 2015 roku założyła Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu FONETIKA  w Warszawie, które obecnie prężnie objęło opieką setki dzieci z zaburzeniami słuchu. Oprócz badań słuchu, doboru aparatów słuchowych, konsultacji specjalistycznych, terapii słuchowych, Centrum FONETIKA prowadzi badania naukowe w zakresie zaburzeń wyższych funkcji słuchowych APD. Centrum zatrudnia i współpracuje z najwyższej klasy specjalistami w dziedzinie słuchu i mowy.

Główne zainteresowania zawodowe: diagnostyka niedosłuchów u dzieci, centralne zaburzenia słuchu APD, terapie słuchowe oraz szeroko rozumiany świat osób niesłyszących.


lek. Maja de Ines – audiolog, foniatra.

Ukończyła Wydział Lekarski Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego w 2005 r. Pracowała w Poradni Audiologiczno-Foniatrycznej oraz w Klinice Audiologii i Foniatrii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie oraz w Poradni Zaburzeń Komunikowania Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach.
Aktualnie pracuje w Poradni Foniatryczno-Audiologicznej Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.
Zakres działalności obejmuje m.in. diagnostykę i leczenie chorób uszu, zaburzeń słuchu, mowy, chorób krtani u dzieci i dorosłych.
Szczególnie ukierunkowania kliniczne i zainteresowania obejmują zaburzenia rozwoju mowy i komunikacji u dzieci oraz wczesną diagnostykę zaburzeń neurorozwojowych, także zaburzeń ze spektrum autyzmu. Jest certyfikowanym terapeutą ESDM (The Early Start Denver Model) – metody wczesnej interwencji terapeutycznej przeznaczonej dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Główne obszary konsultacji:

 • zaburzenia słuchu
 • przerost migdałków
 • choroby laryngologiczne
 • opóźniony rozwój mowy
 • zaburzenia mowy
 • choroby krtani
 • niedosłuch
 • szumy uszne
 • choroby uszu
 • chrypka

Aneta Zabadała (Połynka) – logopeda, audiofonolog, protetyk słuchu, provider Neuroflow ATS, certyfikowany terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena IAS

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, na którym ukończyła 5-letnie studia na kierunku Logopedia z Fonoaudiologią. Kwalifikacje z zakresu Protetyki Słuchu uzyskała kończąc Szkołę Policealną Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku.

Doświadczenie zawodowe z zakresu diagnozy i terapii mowy, głosu i słuchu zdobywała w czasie praktyk w Klinikach i Poradniach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
i Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku (Pracownia Audiometryczna i Pracownia EEG, Poradnia Logopedyczna, Poradnia Foniatryczna, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Klinika Otolaryngologii, Klinika Pediatrii, Klinika Neonatologii, Klinika Neurologii).
Ukończyła kurs z Systemu Językowo-Migowego na poziomie zaawansowanym oraz kurs
z Polskiego Języka Migowego na poziomie podstawowym. Brała  udział w szkoleniu „AAC we wczesnych wspomaganiu rozwoju dziecka” – posługuje się MAKATONEM na poziomie podstawowym.

Obecnie w Centrum FONETIKA  zajmuje się:

 • diagnostyką badań audiologicznych takich jak: AI, DPOAE, TEOAE, ABR, badań audiometrycznych, behawioralnych oraz badań korzyści z aparatów słuchowych, przeprowadza również diagnozy w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego APD.
 • konsultacją i terapią dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami słuchu, zaburzeniami głosu.

Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach.

Głównym przedmiotem zainteresowań naukowo-badawczych jest rehabilitacja głosu oraz wykorzystywanie muzyki w terapii logopedycznej. Nasz specjalista obecnie jest w trakcie półrocznego kursu w celu zdobycia umiejętności uprawniających do kierowania edukacją muzyczną dziecka – wyjątkowej Teorii uczenia się muzyki wg założeń Edwina E. Gordona.

Jest miłośniczką podróży, psów, kina, uwielbia śpiewać i uczy się grać na ukulele.
„Praca audiologa i logopedy daje mi zawodową satysfakcję i poczucie spełnienia. Cieszę się, że mogę pomagać ludziom”.


Aneta Śmietańska (Jakubiak) – audiofonolog, protetyk słuchu, logopeda.

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Audiofonologia z protetyką słuchu oraz Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna.

Ukończyła liczne kursy i szkolenia m. in. z zakresu elektrostymulacji warg, języka i podniebienia, wykonywania badań vHit i VNG, Polskiego Języka Migowego (poziom B1) oraz SJM (A2).

Uczestniczyła w licznych stażach oraz wolontariatach w jednostkach o różnorodnej specyfice pracy, począwszy od punktów protetycznych, poprzez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, kończąc na szpitalach o najwyższym stopniu referencyjności, gdzie poszerzała swoje kompetencje w pracy z dziećmi z zaburzeniami słuchu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Centrum Leczenia Wad i Zaburzeń Rozwojowych Formmed, Centrum Medycznym LUX MED oraz Klinice Aurismed wykonując takie badania jak AT, AS, AI, OAE, ABR, vHit, VNG. Od kilku lat związana jest z FONETIKĄ, gdzie prowadzi diagnostykę dzieci i osób dorosłych w zakresie audiologii i logopedii.

Obecnie w kręgu jej najbliższych zainteresowań, oprócz zaburzeń przetwarzania słuchowego, pozostają zaburzenia narządu artykulacyjnego oraz metody terapii sfery orofacjalnej. Ukończone szkolenia w tym zakresie:
– “Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii/neurologopedii podejście Esther de Ru”
– “Innowacyjne metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii”
– “Terapia metodą Warnkego: trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny”
– “Kurs Metody Johansen IAS”
– “Aktywny Trening Słuchu Neuroflow ATS”.


Anna Balewska – audiolog ogólny, protetyk słuchu, logopeda.

Absolwentka Logopedii z Audiologią, dwustopniowych studiów ukończonych na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom protetyka słuchu uzyskała w Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Warszawie. Ukończyła Studium Obiektywnych Badań Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, gdzie nabyła wiedzę i umiejętności praktyczne w zakre­sie wykonywania i interpretacji wyników obiektywnych badań słuchu.

Praktyki zawodowe odbywała w Instytucie ”Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, Przychodni Konsultacyjnej IFPS „Słyszę” w Radomiu oraz gabinetach protetyki słuchu, placówkach oświatowych oraz poradniach psychologiczno – pedagogicznych.
Pracowała jako logopeda w przedszkolu, prowadziła gabinet protetyki słuchu. Od 2014 roku związana zawodowo ze Światowym Centrum Słuchu, gdzie dotychczas zajmowała się diagnostyką narządu słuchu.

Chętnie uczestniczy w licznych szkoleniach, konferencjach oraz kursach z dziedziny zaburzeń mowy i słuchu. Pogłębia swoją wiedzę z zakresu terapii karmienia.

„Praca z małym pacjentem to pasja, która towarzyszy mi od początku mojej ścieżki zawodowej.  Na co dzień jestem szczęśliwą mamą Natalki i Bartusia.”


Paulina Świątek – audiofonolog, protetyk słuchu.

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Audiofonologii. Dyplom protetyka słuchu uzyskała w Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Warszawie. Swoją pracę dyplomową poświęciła tematyce dopasowania aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne u osób dorosłych.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w placówkach medycznych, głównie w CM Enel Med i Lux Med, gdzie zajmowała się diagnostyką słuchu u dzieci i osób dorosłych w zakresie badań przesiewowych i klinicznych. Praktyki i staż zawodowy odbywała w placówkach protetyki słuchu, gdzie uczestniczyła w procesie diagnozy, dopasowania i doboru aparatów słuchowych wiodących na rynku marek sprzętu medycznego.

Swoją drogę zawodową związała  z poradnią audiologiczną FONETIKA, gdzie zajmuje się diagnostyką audiologiczną pacjentów, m.in.: z opóźnionym rozwojem mowy, z wadami wymowy, po przebytych stanach zapalnych uszu, z przerostem migdałka gardłowego, z szumem usznym, z nadwrażliwościami słuchowymi oraz badaniami profilaktycznymi słuchu u dzieci i osób dorosłych.

Prywatnie jest mamą trzech wspaniałych córek, dzięki którym spokój, cierpliwość i empatia, została wypracowana na najwyższym poziomie 😉


Monika Wojtkowska – audiofonolog, protetyk słuchu, logopeda, certyfikowany terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena IAS, provider metody Neuroflow ATS.

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na kierunku logopedia z fonoaudiologią oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie na kierunku protetyk słuchu.

W trakcie studiów zdobywała doświadczenie zawodowe podczas pracy w gabinecie protetyki słuchu oraz licznych praktyk, m. in. w placówkach oświatowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, Klinikach i Poradniach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oraz Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach takich jak: Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza – terapia – masaż, Logorytmika – ruch, słuch, słowo, Trening Umiejętności Społecznych, Karty Oceny Logopedycznej Dziecka KOLD, Zaburzenia rozwoju mowy na tle zespołów genetycznych. Ukończyła Kurs Polskiego Języka Migowego na poziomie podstawowym, zdobyła uprawnienia niezbędne do pracy metodą Johansena IAS oraz Neuroflow ATS.

W poradni FONETIKA zajmuje się szeroko rozumianą diagnostyką audiologiczną zarówno u dzieci jak i osób dorosłych. Wykonuje badania subiektywne oraz obiektywne słuchu, a także przeprowadza diagnozy w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego APD.

„Szczere uśmiechy wymalowane na twarzach moich najmłodszych pacjentów po każdej kolejnej wizycie, dają mi ogromną satysfakcję i radość oraz motywują do dalszego rozwoju zawodowego.”


Natalia Wrocławska – audiofonolog, protetyk słuchu.

Absolwentka Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy na kierunku audiofonologia. Swoją pracę dyplomową poświęciła tematyce zaburzeń mowy u dzieci z wadą słuchu.

Pierwsze doświadczenia w diagnostyce słuchu zdobywała na praktykach studenckich w szpitalnych oddziałach otolaryngologicznych w Bydgoszczy. Doświadczenie zawodowe w protetyce słuchu zdobywała dotychczas w jednej z sieci gabinetów badań słuchu jako specjalista protetyk słuchu w pracy przy podstawowej diagnostyce słuchu i dopasowaniu aparatów słuchowych u pacjentów. W pracy cechuje ją niezwykła empatia i cierpliwość.

Poza kierunkiem zawodowym, związanymi z audiofonologią, ukończyła studia magisterskie w kierunku ekonomia. Obecnie w związku ze swoimi zainteresowaniami w obrębie anatomii i psychologii człowieka uczestniczy w zajęciach w szkole policealnej na kierunku „opiekun medyczny”.
W wolnym czasie bywa na siłowni, lubi długie spacery, podróże i poznawanie nowych miejsc.


Katarzyna Byszewska – logopeda, audiofonolog, protetyk słuchu.

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na kierunku Logopedia z Fonoaudiologią oraz kierunku Protetyka Słuchu w Medycznej Szkole Policealnej w Warszawie. Ukończyła Studium Obiektywnych Badań Słuchu. Aktualnie jest w trakcie studiów podyplomowych Neurologopedia Kliniczna na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach oraz w Centrum Medycznym Polskiego Związku Głuchych w Warszawie.

W pracy zawodowej zajmuje się pacjentami od ich pierwszych dni życia. Prowadzi terapię karmienia. Konsultuje i prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami słuchu. Prowadzi całościową diagnozę logopedyczną oraz terapię dzieci z zaburzeniami mowy.

Stale podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach i konferencjach naukowych.


Małgorzata Chłopecka– logopeda, dyplomowany protetyk słuchu, specjalista wczesnej interwencji.

Od 7 lat prowadzę zajęcia indywidualne i grupowe logorytmiczne dla małych dzieci z wadą słuchu w Poradni Polskiego Związku Głuchych w Warszawie. Prowadzę terapię dzieci z opóźnionym i zaburzonym rozwojem mowy, udzielam  porad w zakresie profilaktyki logopedycznej dla rodziców małych dzieci ( 0-2 r.ż )

Od 6 lat koordynuję Program Rehabilitacji Domowej „Dźwięki Marzeń” Fundacji Orange dla małych dzieci z wadą słuchu na terenie województwa mazowieckiego.

Ukończyłam III poziomy szkolenia w zakresie wykorzystania metody werbo – tonalnej w pracy z małym dzieckiem z wadą słuchu. Jestem współautorem programu edukacyjnego w języku polskim dla dzieci z wadą słuchu “Sound Foundation for Babies”, który jest skierowany do logopedów i rodziców dzieci do 5 r.ż.

Praca z maluchami daje mi ogromną satysfakcję, niezmiennie fascynuje mnie ich rozwój i to, jak różnie reagują na proponowane przeze mnie formy terapii. W wolnych chwilach chodzę po górach, układam puzzle , czytam i gotuję.


Anna Wiglusz – logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, specjalista wczesnej interwencji

Logopeda z pasją. Jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku surdologopedia. Na co dzień pracuje w poradni psychologiczno-pedagogicznej z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi oraz z niedosłuchem. Jej głównym zainteresowaniem jest praca z małymi dziećmi, stąd ukończone w 2020 roku studia podyplomowe z Wczesnej interwencji – pomoc dziecku i rodzinie. Od 2015 Pani Anna jest również certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej SI, którą ubogaca prowadzone przez siebie zajęcia logopedyczne.
W 2008 roku współpracowała z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, dla którego przeprowadzała badania zaburzeń przetwarzania słuchowego wśród dzieci rozpoczynających naukę szkolną.

Jej drugą pasją jest literatura piękna, literatura dla dzieci oraz wspinaczki górskie.

 


Anna Hajzik- Jurlewicz – Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – kierunek pedagogika specjalna (specjalność logopedia i surdopedagogika) oraz pedagogika (specjalność psychopedagog kreatywności). Ukończyłam również Wrocławski Uniwersytet Medyczny uzyskując tytuł specjalisty w zakresie Neurologopedii Klinicznej i Wczesnej Interwencji Logopedycznej.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując jako terapeuta słuchu i mowy w Programie Dźwięki Marzeń skierowanym do dzieci z wadą słuchu w wieku od 0 do 36 mies.

W ramach współpracy z Fundacją Orange oraz Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu w Krośnie wyjeżdżałam na turnusy rehabilitacyjne, gdzie prowadziłam zarówno indywidualne jak i grupowe zajęcia logopedyczne.

Uczestniczyłam też w kilku turnusach organizowanych przez Centrum Wczesnego Wspomagania Ruchu i Mowy – ELF w Warszawie. Konsultowałam i prowadziłam w terapii pacjentów Instytutu Terapii Funkcjonalnej „Dzielny Miś” w Warszawie. Miałam też możliwość wspomagania dzieci i ich rodzin poza granicami Polski pracując jako polski neurologopeda w Londynie.

Obecnie jestem pracownikiem NZOZ – Ośrodka dziennej rehabilitacji dla dzieci. Wcześniej pracowałam również w Klinice Neurologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, gdzie niosłam pomoc osobom z afazją i dyzartrią.


Anna Strzelec – audiofonolog, pedagog, specjalista zdrowia publicznego

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku audiofonologia oraz zdrowie publiczne. Dyplom pedagoga ogólnego uzyskała na Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Podczas studiów realiowała liczne praktyki i staże m.in. w Szpitalu Klinicznym na Banacha, Światowym Centrum Słuchu, Przychodni Konsultacyjnej IFPS “Słyszę” w Radomiu oraz Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w grupie LUX Med, Centrum Medycznym Enel- Med oraz w jednej z sieci protetycznej gdzie poza diagnostyką audiologiczną zajmowała się procesem doboru i dopasowania aparatów słuchowych. Od 2012 roku zawodowo związana z ogólnopolskim ośrodkiem o III stopniu referencyjności, gdzie zajmuje się pełną diagnostyką zaburzeń słuchu, równowagi i mowy.

W Centrum FONETIKA wykonuje badania elektrofizjologiczne: słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu (ABR) oraz słuchowe potencjały wywołane stanu ustalonego (ASSR).


Sylwia Piotrowska-Barszcz – audiofonolog, terapeuta metody Tomatisa

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie na kierunku Audiofonologii. Certyfikowana terapeutka metodą A.A. Tomatisa. Ukończyła Studium Obiektywnych Badań Słuchu w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach.

Po studiach rozpoczęła pracę w Międzynarodowym Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach gdzie wykonywała obiektywne i subiektywne badania słuchu u dzieci i dorosłych, jak również u pacjentów o różnych stopniach niepełnosprawności (AI, AT, AS, TEOAE, DPOAE, ABR progi/latencje, AT/AS w wolnym polu, charakterystyka szumu, MML). W praktyce szpitalnej przeprowadzała również badania śródoperacyjne.

Brała udział w wielu konferencjach i szkoleniach podczas których doskonaliła swoje umiejętności.

Od 12 lat z empatią i dużą cierpliwością pomaga pacjentom poprawić komfort życia.

Prywatnie spełniona mama rocznej Helenki, miłośniczka podróży, medycznych nowinek i kryminałów.


.ADMINISTRACJA 

Barbara Stojak – Kierownik ds. Administracji

Ukończyła studia wyższe na wydziale Zarządzania, specjalizując się w kierunku Psychologii Biznesu. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako opiekun klienta strategicznego w banku oraz specjalista do spraw administracyjnych i finansowych w rozwijających się przedsiębiorstwach. Charyzma, zdecydowanie i pracowitość to sztandarowe cechy jej charakteru.
W czasie wolnym lubi sprawiać sobie i innym małe przyjemności. Kocha gorzką czekoladę, mocą kawę i dalekie podróże. Jej motto życiowe brzmi “niemożliwe nie istnieje”.

.

 

 


Warning: Undefined array key "preview" in /home/fonetika/domains/fonetika.pl/public_html/wp-content/plugins/arscode-social-slider-free/arscode-social-slider.php on line 57

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Decydując się na korzystanie z naszej strony akceptujecie Państwo naszą Politykę prywatności, w której znajdują się informacje na temat używanych przez nas plików cookies. Zamknięcie tego komunikatu bez zmiany ustawień na Państwa urządzeniu oznacza wyrażanie zgody na używanie plików cookies. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close