Dokumenty w celu wydania orzeczenia o niepełnosprawności należy złożyć w oddziale PFRON właściwym dla miejsca zameldowania dziecka. 
Złożone dokumenty są podstawą do rozpatrzenia wniosku oraz wyznaczenia terminu komisji, podczas której orzekane jest uprawnienie do otrzymania orzeczenia. 
Od momentu złożenia dokumentów, termin komisji orzekającej wyznaczany jest w ciągu 30 dni. 

.

Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy złożyć:

1. wypełniony i czytelnie podpisany wniosek (o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności) – POBIERZ
2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, wystawione przez lekarza rodzinnego lub specjalistę (zaświadczenie ważne jest przez 30 dni od daty jego wystawienia) – POBIERZ WZÓR WNIOSKU DLA LEKARZA 
3. poświadczone ze zgodność z oryginałem kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej (np.: historia choroby, karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne, opinie psychologiczne itp.)
4. inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności np.: kserokopie uprzednio wydanych orzeczeń.

Komisja orzekająca

Po złożeniu powyższych dokumentów do oddziału PFRON, należy oczekiwać na informację pisemną w sprawie terminu komisji orzekającej. Na komisję należy zgłosić się wraz z dzieckiem.

W przypadku decyzji pozytywnej, orzeczenie wydawane jest maksymalnie w terminie 14 dni od dnia komisji w formie papierowej.

Ważne !

Wszelkie dokumenty oraz wnioski można składać bezpośrednio w siedzibie Zespołu jak również przesłać pocztą na adres Miejskiego Zespołu.
Składając osobiście w siedzibie Zespołu niepoświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentacji medycznej, należy mieć ze sobą również oryginały powyższej dokumentacji – do wglądu.
W przypadku listownego przesłania dokumentów oryginały – do wglądu, dokumentacji medycznej należy obowiązkowo zabrać na komisję.
Jeżeli dołączona do wniosku dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, przewodniczący zespołu zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nieuzupełnienie jej w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Czy w FONETIKA można uzyskać zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka?

Tak, w Centrum FONETIKA można uzyskać zaświadczenie konieczne do wydania orzeczenia o niepełnosprawności dla dziecka. W tym celu należy umówić się na wizytę do lekarza audiologa. Na wizytę należy zgłosić się z dzieckiem oraz całą dotychczasową dokumentacją medyczną dotyczącą stanu zdrowia dziecka , w tym głównie z wynikami obiektywnych badań słuchu (audiometria impedancyjna, tympanometria, ABR/ ASSR).


 

Na stronie wykorzystano materiały PFRON


Warning: Undefined array key "preview" in /home/fonetika/domains/fonetika.pl/public_html/wp-content/plugins/arscode-social-slider-free/arscode-social-slider.php on line 57

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Decydując się na korzystanie z naszej strony akceptujecie Państwo naszą Politykę prywatności, w której znajdują się informacje na temat używanych przez nas plików cookies. Zamknięcie tego komunikatu bez zmiany ustawień na Państwa urządzeniu oznacza wyrażanie zgody na używanie plików cookies. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close