Fonetika_Logo_poziom_krzywe_OST_

REGULAMIN DZIECIĘCEGO BANKU APARATÓW SŁUCHOWYCH 

W trosce o dobro i zdrowie małych dzieci z wadą słuchu FONETIKA Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu stworzyła Ogólnopolski Program Rehabilitacji Małych Dzieci z Wadą Słuchu, w ramach którego funkcjonuje projekt FONETIKA Dziecięcy Bank Aparatów Słuchowych, zlokalizowany w placówce, wskazanej w §1. Bank Aparatów Słuchowych jest przeznaczony dla najmłodszych dzieci z wadą słuchu do 24 miesiąca życia. Decyzje o przyznaniu aparatów z Dziecięcego Banku Aparatów Słuchowych podejmowane są indywidualnie na podstawie okazanych badań obiektywnych i subiektywnych. Biorący do użyczenia odpowiedzialny jest za prawidłowe używanie oraz pielęgnowanie aparatów, zgodnie z przekazaną instrukcją obsługi.

§1.
Nazwa i adres placówki użyczającej aparaty słuchowe z Dziecięcego Banku Aparatów Słuchowych:
FONETIKA Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu Aleksandra Stojak, ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa, NIP 8381784208, REGON 362191146, zwana dalej: „Użyczającym”

§2.
Aparaty słuchowe dotyczące niniejszej umowy są własnością Użyczającego.

§3.
Okres wypożyczenia wynosi maksymalnie 6 miesięcy. W przypadku wyznaczonego terminu implantacji okres wypożyczenia ustalany jest indywidualnie.

§4.
Biorący w użyczenie aby wypożyczyć aparaty słuchowe ma obowiązek stawienia się na wyznaczoną wizytę doboru aparatów słuchowych wraz z kompletem posiadanych wyników badań, w tym wyników badania ABR, OAE, AI oraz oceną logopedyczną. W przypadku braku posiadania któregoś z wyników wymienionych w $4. badań, dziecko zostaje umówione na dodatkową wizytę w celu ich wykonania.

§5. 
Koszt wypożyczenia aparatu/aparatów słuchowych jest bezpłatny bez względu na to czy wypożyczony zostaje 1 czy 2 aparaty słuchowe. W trakcie wypożyczenia Biorący w wypożyczenie zobowiązany jest do stawienia się na wyznaczone bezpłatne wizyty kontrolne: pierwsza wizyta kontrolna 1 miesiąc od dnia wypożyczenia, druga wizyta kontrolna 3 miesiące od dnia wypożyczenia aparatu.

§6. 
Koszt doboru aparatów słuchowych wraz z badaniami w wolnym polu słuchowym oraz oceną korzyści z dopasowania wynosi jednorazowo 300zł. Jeśli rodzic nie posiada opinii logopedy/ surdologopedy o reakcjach słuchowych dziecka, do wizyty doliczany jest jednorazowo koszt 100zł (wizyta u surdologopedy), po czym dziecko zgłasza się w wyznaczonym terminie na godzinną konsultację logopedyczną. Wizyty kontrolne pozostają bezpłatne.

§7.
Biorący w użyczenie zobowiązuje się do zwrotu aparatów w powyższym terminie oraz do zwrotu wszystkich akcesoriów przekazanych wraz z aparatami.

§8.
Po stronie Biorącego w użyczenie leży zakup indywidualnych wkładek usznych do aparatu słuchowego, baterii oraz innych akcesoriów, które pomogą mu w użytkowaniu i pielęgnowaniu aparatu słuchowego.

§9.
Biorący aparaty słuchowe w użyczenie zobowiązuje się korzystać z nich zgodnie z przeznaczeniem i nie może ich oddać w użytkowanie osobie trzeciej.

§10.
Biorący w użyczenie jest odpowiedzialny za utratę wypożyczonych aparatów i zobowiązuje się z tego tytułu do zapłaty na rzecz Użyczającego odszkodowania, odpowiadającego wartości aparatów słuchowych w dniu wypożyczenia. Odszkodowanie jest płatne w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

§11.
Biorący w użyczenie jest odpowiedzialny za uszkodzenia wypożyczonych aparatów powstałe wskutek nieprawidłowego użytkowania, i zobowiązuje się z tego tytułu do zapłaty na rzecz Użyczającego odszkodowania, odpowiadającego kosztom naprawy aparatów słuchowych. Odszkodowanie jest płatne w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

§12.
Użyczający na podstawie niniejszej umowy może dochodzić należnego mu wg §7 i §8 odszkodowania przez instytucje do tego powołane, jeżeli biorący w użyczenie odmówi dobrowolnej zapłaty odszkodowania.

§13.
Jeżeli Biorący w użyczenie, będzie korzystać z aparatu słuchowego w sposób sprzeczny z niniejszą umową albo z jego przeznaczeniem, lub aparat ten będzie potrzebny użyczającemu z powodów nieprzewidzianych, użyczający może zażądać zwrotu aparatów słuchowych a biorący zobowiązuje się mu je zwrócić, choćby nie upłynął jeszcze termin wygaśnięcia użyczenia, określony w § 1. niniejszej umowy.

§14.
Użyczający zastrzega sobie prawo do zaszyfrowania ustawień w wypożyczonych aparatach słuchowych, gdyż nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzanie ustawień przez placówki zewnętrze.

§15.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Ponadto wszelkie spory, których nie uda się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo i miejscowo Sąd Powszechny.

.

Zobacz pozostałe zakładki

+O PROGRAMIE                    +KWALIFIKACJA                      +FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress