kolleginnen im büro unterhalten sichJed­nym z naj­cen­niej­szych zmy­słów u czło­wieka jest słuch. To on pozwala nam utrzy­mać stały kon­takt ze świa­tem. Dzięki temu, że sły­szymy możemy uczest­ni­czyć w roz­mo­wach, spo­tka­niach, cie­szyć się odgło­sami przy­rody, czer­pać przy­jem­ność ze słu­cha­nia muzyki czy uczest­nic­twa w spek­ta­klach teatral­nych. W naszym życiu jest nie­zmier­nie dużo sytu­acji, które wyma­gają od nas koniecz­no­ści dobrego sły­sze­nia i rozu­mie­nia mowy. Nie­do­słuch, powo­du­jący zabu­rze­nia i defi­cyty w funk­cjo­no­wa­niu spo­łecz­nym może jed­nak znacz­nie obni­żać poczu­cie wartości, a nawet, co jest udo­wod­nione psy­cho­lo­gicz­nie, wpły­wać na stan emo­cjo­nalny człowieka.


Materiały do pobrania:

broszura 1broszura2broszura3


***
Jeśli masz pro­blem w pod­ję­ciu decy­zji o koniecz­no­ści zało­że­nia apa­ra­tów słu­cho­wych,
odpo­wiedz sobie na kilka pytań:
 • Czy wydaje Ci się, że inni mówią niewyraźnie?
 • Czy spra­wia Ci trud­ność sły­sze­nie, gdy ktoś mówi z tyłu lub z innego pomieszczenia?
 • Czy dużo wysiłku spra­wia Ci słu­cha­nie, gdy ktoś mówi szeptem?
 • Czy musisz obser­wo­wać ruch warg roz­mówcy, by podą­żać za rozmową?
 • Czy spra­wia Ci trud­ność pro­wa­dze­nie roz­mowy przez telefon?
 • Czy włą­czasz tele­wi­zor lub radio gło­śniej niż inni?
 • Czy spra­wia Ci trud­ność nadą­ża­nie za tre­ścią roz­mowy pod­czas spo­tkań, w restau­ra­cji czy w cza­sie wykładu?
 • Czy umyka Ci treść dia­lo­gów pod­czas sztuki w teatrze, w kinie lub w innych miej­scach rozrywki?
 • Czy masz trud­no­ści z rozu­mie­niem mowy w gło­śnym oto­cze­niu, na przy­kład w restau­ra­cji lub w samochodzie?
 • Czy jesteś bar­dziej zamknięty i cichy pod­czas spo­tkań z przy­ja­ciołmi, masz pro­blemy z komu­ni­ko­wa­niem się?
 • Czy Twoja rodzina, przy­ja­ciele lub współ­pra­cow­nicy czę­sto muszą powta­rzać to, co do Cie­bie mówią?

 

Jeśli na więk­szość pytań odpo­wie­dzia­łeś twier­dząco ozna­cza to, że konieczne jest wyko­na­nie bada­nia słu­chu. Bada­nie słu­chu stwier­dzi jed­no­znacz­nie, czy wystę­pu­jące pro­blemy ze słu­chem są trwałe czy odwra­calne (np. wosko­wina w prze­wo­dzie słu­cho­wym, którą można łatwo usu­nąć pod­czas krót­ko­trwa­łego zabiegu lary­go­lo­gicz­nego) i czy zale­cane jest zaopa­trze­nie w apa­raty słuchowe.


 

UMÓW SIĘ NA BADANIE SŁUCHU 
kaboompics.com_Closeup of woman hand typing on laptop keyboard
Podjęcie decyzji o badaniu słuchu jest pierwszym krokiem do poprawy jakości Twojego życia.

Pomyśl tylko, jakie korzyści może przynieść Ci korzystanie z aparatów słuchowych:

 • Usłyszysz i zrozumiesz więcej, będziesz z ludźmi, których kochasz.
 • Będziesz mógł cieszyć się i śmiać się razem z nimi.
 • Po długiej rozmowie będziesz czuł się zrelaksowany, nie zmęczony.
 • Usłyszysz i zrozumiesz ciche głosy dzieci.
 • Będziesz czerpał radość ze słuchania śpiewu ptaków i szelestu liści na wietrze.
 • Będziesz mógł określić, skąd dochodzą dźwięki.
 • Będziesz słuchać radia i oglądać telewizję na normalnym poziomie głośności.
 • Będziesz pierwszym domownikiem, który usłyszy telefon, nie ostatnim.
 • Będziesz aktywnie uczestniczył w spotkaniach.

Jeśli tak jak my, uważasz, że warto zadbać o jak najlepszy stan Twojego słuchu, zapisz się na wizytę.

Kochaj siebie, zrób następny krok od razu!

 


Na stronie wykorzystano materiały Oticon Polska

Opracowała: Aleksandra Stojak

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress