kolleginnen im büro unterhalten sichJed­nym z naj­cen­niej­szych zmy­słów u czło­wieka jest słuch. To on pozwala nam utrzy­mać stały kon­takt ze świa­tem. Dzięki temu, że sły­szymy możemy uczest­ni­czyć w roz­mo­wach, spo­tka­niach, cie­szyć się odgło­sami przy­rody, czer­pać przy­jem­ność ze słu­cha­nia muzyki czy uczest­nic­twa w spek­ta­klach teatral­nych. W naszym życiu jest nie­zmier­nie dużo sytu­acji, które wyma­gają od nas koniecz­no­ści dobrego sły­sze­nia i rozu­mie­nia mowy. Nie­do­słuch, powo­du­jący zabu­rze­nia i defi­cyty w funk­cjo­no­wa­niu spo­łecz­nym może jed­nak znacz­nie obni­żać poczu­cie wartości, a nawet, co jest udo­wod­nione psy­cho­lo­gicz­nie, wpły­wać na stan emo­cjo­nalny człowieka.

***
Jeśli masz pro­blem w pod­ję­ciu decy­zji o koniecz­no­ści zało­że­nia apa­ra­tów słu­cho­wych,
odpo­wiedz sobie na kilka pytań:
 • Czy wydaje Ci się, że inni mówią niewyraźnie?
 • Czy spra­wia Ci trud­ność sły­sze­nie, gdy ktoś mówi z tyłu lub z innego pomieszczenia?
 • Czy dużo wysiłku spra­wia Ci słu­cha­nie, gdy ktoś mówi szeptem?
 • Czy musisz obser­wo­wać ruch warg roz­mówcy, by podą­żać za rozmową?
 • Czy spra­wia Ci trud­ność pro­wa­dze­nie roz­mowy przez telefon?
 • Czy włą­czasz tele­wi­zor lub radio gło­śniej niż inni?
 • Czy spra­wia Ci trud­ność nadą­ża­nie za tre­ścią roz­mowy pod­czas spo­tkań, w restau­ra­cji czy w cza­sie wykładu?
 • Czy umyka Ci treść dia­lo­gów pod­czas sztuki w teatrze, w kinie lub w innych miej­scach rozrywki?
 • Czy masz trud­no­ści z rozu­mie­niem mowy w gło­śnym oto­cze­niu, na przy­kład w restau­ra­cji lub w samochodzie?
 • Czy jesteś bar­dziej zamknięty i cichy pod­czas spo­tkań z przy­ja­ciołmi, masz pro­blemy z komu­ni­ko­wa­niem się?
 • Czy Twoja rodzina, przy­ja­ciele lub współ­pra­cow­nicy czę­sto muszą powta­rzać to, co do Cie­bie mówią?

 

Jeśli na więk­szość pytań odpo­wie­dzia­łeś twier­dząco ozna­cza to, że konieczne jest wyko­na­nie bada­nia słu­chu. Bada­nie słu­chu stwier­dzi jed­no­znacz­nie, czy wystę­pu­jące pro­blemy ze słu­chem są trwałe czy odwra­calne (np. wosko­wina w prze­wo­dzie słu­cho­wym, którą można łatwo usu­nąć pod­czas krót­ko­trwa­łego zabiegu lary­go­lo­gicz­nego) i czy zale­cane jest zaopa­trze­nie w apa­raty słuchowe.


 

UMÓW SIĘ NA BADANIE SŁUCHU 
kaboompics.com_Closeup of woman hand typing on laptop keyboard
Podjęcie decyzji o badaniu słuchu jest pierwszym krokiem do poprawy jakości Twojego życia.

Pomyśl tylko, jakie korzyści może przynieść Ci korzystanie z aparatów słuchowych:

 • Usłyszysz i zrozumiesz więcej, będziesz z ludźmi, których kochasz.
 • Będziesz mógł cieszyć się i śmiać się razem z nimi.
 • Po długiej rozmowie będziesz czuł się zrelaksowany, nie zmęczony.
 • Usłyszysz i zrozumiesz ciche głosy dzieci.
 • Będziesz czerpał radość ze słuchania śpiewu ptaków i szelestu liści na wietrze.
 • Będziesz mógł określić, skąd dochodzą dźwięki.
 • Będziesz słuchać radia i oglądać telewizję na normalnym poziomie głośności.
 • Będziesz pierwszym domownikiem, który usłyszy telefon, nie ostatnim.
 • Będziesz aktywnie uczestniczył w spotkaniach.

Jeśli tak jak my, uważasz, że warto zadbać o jak najlepszy stan Twojego słuchu, zapisz się na wizytę.

Kochaj siebie, zrób następny krok od razu!

 


Na stronie wykorzystano materiały Oticon Polska

Opracowała: Aleksandra Stojak

 


Warning: Undefined array key "preview" in /home/fonetika/domains/fonetika.pl/public_html/wp-content/plugins/arscode-social-slider-free/arscode-social-slider.php on line 57

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Decydując się na korzystanie z naszej strony akceptujecie Państwo naszą Politykę prywatności, w której znajdują się informacje na temat używanych przez nas plików cookies. Zamknięcie tego komunikatu bez zmiany ustawień na Państwa urządzeniu oznacza wyrażanie zgody na używanie plików cookies. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close