Chcesz wyróżnić swoją placówkę ? Wyjść naprzeciw oczekiwaniom rodziców ? Działać dla dobra dzieci?  Zapraszamy do udziału w Kampanii badań słuchu.

KAMPANIA BADAŃ SŁUCHU U DZIECI I MŁODZIEŻY

.

10Słuch pełni u dziecka bardzo ważną funkcję, nie tylko w ogólnym rozwoju słuchowo- poznawczym, ale przede wszystkim w rozwoju mowy. Uznaje się, że okres krytyczny dla rozwoju mowy trwa do 7 roku życia, co oznacza, że w tym czasie bardzo ważne jest zachowanie prawidłowych struktur i funkcji ucha. Niestety bardzo często nie wiemy, co dzieje się z uchem naszego  dziecka. Dziecko nie zasygnalizuje nam, że ma „przytkane” ucho, gorzej słyszy, ma uczucie pełności, nie słyszy na jedno ucho czy nie rozumie swoich kolegów.

Efekty niedosłuchu u dziecka są jednak bardzo poważne:

– opóźniony rozwój mowy lub wady wymowy,
– brak rozwoju mowy czynnej i biernej,
– zaburzenia koncentracji i uwagi słuchowej,
– nadpobudliwość,
– problem w rozumieniu mowy w hałasie, korytarzu szkolnym,
– trudności w nauce
– problemy w zachowaniu , jak również zaburzenia emocjonalne.

FONETIKA przygotowała pakiet badań dla dzieci w okresie niemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym wykonywany w ramach prowadzonej „Kampanii badań słuchu u dzieci i młodzieży”.  Badania przeznaczone są dla wszystkich dzieci 0-18 lat i w przygotowanym pakiecie dostępne są w specjalnej cenie. 

 

CO PROPONUJEMY W PAKIECIE ?
2011-05-16_16-07-43B
Warto pamiętać, że badania słuchu są całkowicie bezbolesne i nieinwazyjne

Każde dziecko oprócz ruty­no­wych prze­sie­wo­wych badań słu­chu, wyko­ny­wa­nych tuż po uro­dze­niu, powinno przy­naj­mniej raz w okre­sie nauki szkol­nej przejść pro­fe­sjo­nalne bada­nie słu­chu wyklu­cza­jące wszel­kiego rodzaju pato­lo­gie oraz zabu­rze­nia ucha środ­ko­wego i wewnętrz­nego mogące powo­do­wać zabu­rze­nia mowy, kon­cen­tra­cji uwagi oraz sze­roko rozu­miane trud­no­ści w ucze­niu się. Celem badania jest ocena progu sły­sze­nia u dzieci i mło­dzieży w wieku szkol­nym oraz wcze­sne wykry­cie wad słuchu umoż­li­wia­jące wcze­sną reha­bi­li­ta­cję oraz wpro­wa­dze­nie środ­ków pomoc­ni­czych umoż­li­wia­ją­cych dzie­ciom pra­wi­dłowy rozwój. W SKŁAD BADAŃ WCHODZĄ:

  • oto­sko­pia ucha
  • bada­nie ucha środ­ko­wego– audio­me­tria impe­dan­cyjna z tympanometrią i odruchem z mięśnia strzemiączkowego
  • bada­nie progu sły­sze­nia obej­mu­jące wszyst­kie czę­sto­tli­wo­ści mowy (rodzaj bada­nia dobie­rany indy­wi­du­al­nie do wieku roz­wo­jo­wego oraz moż­li­wo­ści współ­pracy z dziec­kiem: audio­me­tria tonalna, audio­me­tria zaba­wowa, VRA)
  • próby beha­wio­ralne u małych dzieci (Beha­wio­ralna Audio­me­tria Obser­wa­cyjna, Test Onomatopei)
  • audio­me­tria słowna (Test Rozu­mie­nia Mowy)- wyko­ny­wany w zależ­no­ści od podstawy skie­ro­wa­nia oraz wyni­ków poprzed­nich badań
  • otoemisja akustyczna sprawdzająca czynność ślimaka ucha wewnętrznego
  • NOWOŚĆ !!! OPIS BADANIA wydawany w formie pisemnej lub elektronicznej

 

Kampania skie­ro­wana jest do wszyst­kich dzieci, poradni psy­cho­lo­giczno– peda­go­gicz­nych, poradni logo­pe­dycz­nych i sur­do­lo­go­pe­dycz­nych, przed­szkoli, szkół pod­sta­wo­wych, gim­na­zjów i liceów na tere­nie War­szawy i okolic. 

 

Badanie słuchu powinny wykonać obowiązkowo:

·      dzieci rozpoczynające terapię logopedyczną

(wady wymowy, opóźniony rozwój mowy)

·      dzieci z zaburzeniami słuchu lub mowy

·      dzieci z nadwrażliwością lub niedowrażliwością słuchową

·      dzieci z zaburzeniami uwagi i koncentracji słuchowej

·      dzieci z trudnościami w nauce

·      dzieci z problemami w zachowaniu oraz zaburzeniami emocjonalnymi

·      każdorazowo po zapaleniu ucha środkowego  w celu kontrolnym

Badanie słuchu profilaktyczne wskazane jest dla dzieci:

·        rozpoczynających naukę szkolną

·        po przebytej anginie, zapaleniu zatok

·        z trudnościami ze snem (chrapanie)

 

Funny-little-boy
Pamiętaj, że objawy niedosłuchu nie zawsze zauważalne są od razu !

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE PLACÓWKI DO UDZIAŁU W KAMPANII !!!

Miejsce badań : Warszawa, ul. Wawelska 5, piętro II, gabinety 201-204
SZCZEGÓŁY I USTALANIE CEN PAKIETÓW DLA DZIECI
 Aleksandra Stojak: 508 455 203, biuro@fonetika.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress