Fotolia_66058347_S__Słuch pełni u dziecka bardzo ważną funkcję, nie tylko w ogólnym rozwoju słuchowo- poznawczym, ale przede wszystkim w rozwoju mowy. Uznaje się, że okres krytyczny dla rozwoju mowy trwa do 7 roku życia, co oznacza, że w tym czasie bardzo ważne jest zachowanie prawidłowych struktur i funkcji ucha. Niestety bardzo często nie wiemy, co dzieje się z uchem naszego dziecka. Dziecko nie zasygnalizuje nam, że ma “przytkane” ucho, gorzej słyszy,  ma uczucie pełności, nie słyszy na jedno ucho czy nie rozumie swoich kolegów.

.

Efekty niedosłuchu u dziecka są jednak bardzo poważne:

– opóźniony rozwój mowy lub wady wymowy,
– brak rozwoju mowy czynnej i biernej,
– zaburzenia koncentracji i uwagi słuchowej,
– nadpobudliwość,
– problem w rozumieniu mowy w hałasie, korytarzu szkolnym,
– trudności w nauce
– problemy w zachowaniu , jak również zaburzenia emocjonalne.

FONETIKA przygotowała pakiet badań dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym wykonywany w ramach prowadzonej Kampanii badań słuchu u dzieci i młodzieży.  Badania przeznaczone są dla wszystkich dzieci rozpoczynających naukę i w pakiecie dostępne są w specjalnej cenie. Badanie słuchu powinny wykonać obowiązkowo:

 • dzieci rozpoczynające terapię logopedyczną
 • dzieci z zaburzeniami słuchu lub mowy
 • dzieci z nadwrażliwością lub niedowrażliwością słuchową
 • dzieci z zaburzeniami uwagi i koncentracji słuchowej
 • dzieci z trudnościami w nauce
 • dzieci z problemami w zachowaniu oraz zaburzeniami emocjonalnymi
 • każdorazowo po zapaleniu ucha środkowego w celu kontrolnym
Każde dziecko pozostające w okresie edukacji powinno mieć kontrolowany słuch zawsze, kiedy istnieje podejrzenie jego zaburzeń lub nieprawidłowego funkcjonowania.

Co proponujemy w pakiecie ?

Blond baby reading bookKażde dziecko oprócz ruty­no­wych prze­sie­wo­wych badań słu­chu, wyko­ny­wa­nych tuż po uro­dze­niu, powinno przy­naj­mniej raz w okre­sie nauki szkol­nej przejść pro­fe­sjo­nalne bada­nie słu­chu wyklu­cza­jące wszel­kiego rodzaju pato­lo­gie oraz zabu­rze­nia ucha środ­ko­wego i wewnętrz­nego mogące powo­do­wać zabu­rze­nia mowy, kon­cen­tra­cji uwagi oraz sze­roko rozu­miane trud­no­ści w ucze­niu się. Celem badania jest ocena progu sły­sze­nia u dzieci i mło­dzieży w wieku szkol­nym oraz wcze­sne wykry­cie wad słuchu umoż­li­wia­jące wcze­sną reha­bi­li­ta­cję oraz wpro­wa­dze­nie środ­ków pomoc­ni­czych umoż­li­wia­ją­cych dzie­ciom pra­wi­dłowy rozwój.

W skład badań wchodzą:

 • oto­sko­pia ucha
 • bada­nie ucha środ­ko­wego– audio­me­tria impe­dan­cyjna z tympanometrią i odruchem z mięśnia strzemiączkowego
 • bada­nie progu sły­sze­nia obej­mu­jące wszyst­kie czę­sto­tli­wo­ści mowy (rodzaj bada­nia dobie­rany indy­wi­du­al­nie do wieku roz­wo­jo­wego oraz moż­li­wo­ści współ­pracy z dziec­kiem: audio­me­tria tonalna, audio­me­tria zaba­wowa, VRA)
 • próby beha­wio­ralne u małych dzieci (Beha­wio­ralna Audio­me­tria Obser­wa­cyjna, Test Onomatopei)
 • audio­me­tria słowna (Test Rozu­mie­nia Mowy)- wyko­ny­wany w zależ­no­ści od podstawy skie­ro­wa­nia oraz wyni­ków poprzed­nich badań
 • otoemisja akustyczna sprawdzająca czynność ślimaka ucha wewnętrznego
 • NOWOŚĆ !!! OPIS BADANIA wydawany w formie pisemnej lub elektronicznej

 

Kampania skie­ro­wana jest do wszyst­kich dzieci, poradni psy­cho­lo­giczno– peda­go­gicz­nych, poradni logo­pe­dycz­nych i sur­do­lo­go­pe­dycz­nych, przed­szkoli, szkół pod­sta­wo­wych, gim­na­zjów i liceów na tere­nie War­szawy i okolic. 


Informacje: aleksandra.stojak@fonetika.pl


Warning: Undefined array key "preview" in /home/fonetika/domains/fonetika.pl/public_html/wp-content/plugins/arscode-social-slider-free/arscode-social-slider.php on line 57

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Decydując się na korzystanie z naszej strony akceptujecie Państwo naszą Politykę prywatności, w której znajdują się informacje na temat używanych przez nas plików cookies. Zamknięcie tego komunikatu bez zmiany ustawień na Państwa urządzeniu oznacza wyrażanie zgody na używanie plików cookies. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close