Fotolia_66058347_S__Słuch pełni u dziecka bardzo ważną funkcję, nie tylko w ogólnym rozwoju słuchowo- poznawczym, ale przede wszystkim w rozwoju mowy. Uznaje się, że okres krytyczny dla rozwoju mowy trwa do 7 roku życia, co oznacza, że w tym czasie bardzo ważne jest zachowanie prawidłowych struktur i funkcji ucha. Niestety bardzo często nie wiemy, co dzieje się z uchem naszego dziecka. Dziecko nie zasygnalizuje nam, że ma “przytkane” ucho, gorzej słyszy,  ma uczucie pełności, nie słyszy na jedno ucho czy nie rozumie swoich kolegów.

.

Efekty niedosłuchu u dziecka są jednak bardzo poważne:

– opóźniony rozwój mowy lub wady wymowy,
– brak rozwoju mowy czynnej i biernej,
– zaburzenia koncentracji i uwagi słuchowej,
– nadpobudliwość,
– problem w rozumieniu mowy w hałasie, korytarzu szkolnym,
– trudności w nauce
– problemy w zachowaniu , jak również zaburzenia emocjonalne.

FONETIKA przygotowała pakiet badań dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym wykonywany w ramach prowadzonej Kampanii badań słuchu u dzieci i młodzieży.  Badania przeznaczone są dla wszystkich dzieci rozpoczynających naukę i w pakiecie dostępne są w specjalnej cenie. Badanie słuchu powinny wykonać obowiązkowo:

 • dzieci rozpoczynające terapię logopedyczną
 • dzieci z zaburzeniami słuchu lub mowy
 • dzieci z nadwrażliwością lub niedowrażliwością słuchową
 • dzieci z zaburzeniami uwagi i koncentracji słuchowej
 • dzieci z trudnościami w nauce
 • dzieci z problemami w zachowaniu oraz zaburzeniami emocjonalnymi
 • każdorazowo po zapaleniu ucha środkowego w celu kontrolnym
Każde dziecko pozostające w okresie edukacji powinno mieć kontrolowany słuch zawsze, kiedy istnieje podejrzenie jego zaburzeń lub nieprawidłowego funkcjonowania.

Co proponujemy w pakiecie ?

Blond baby reading bookKażde dziecko oprócz ruty­no­wych prze­sie­wo­wych badań słu­chu, wyko­ny­wa­nych tuż po uro­dze­niu, powinno przy­naj­mniej raz w okre­sie nauki szkol­nej przejść pro­fe­sjo­nalne bada­nie słu­chu wyklu­cza­jące wszel­kiego rodzaju pato­lo­gie oraz zabu­rze­nia ucha środ­ko­wego i wewnętrz­nego mogące powo­do­wać zabu­rze­nia mowy, kon­cen­tra­cji uwagi oraz sze­roko rozu­miane trud­no­ści w ucze­niu się. Celem badania jest ocena progu sły­sze­nia u dzieci i mło­dzieży w wieku szkol­nym oraz wcze­sne wykry­cie wad słuchu umoż­li­wia­jące wcze­sną reha­bi­li­ta­cję oraz wpro­wa­dze­nie środ­ków pomoc­ni­czych umoż­li­wia­ją­cych dzie­ciom pra­wi­dłowy rozwój.

W skład badań wchodzą:

 • oto­sko­pia ucha
 • bada­nie ucha środ­ko­wego– audio­me­tria impe­dan­cyjna z tympanometrią i odruchem z mięśnia strzemiączkowego
 • bada­nie progu sły­sze­nia obej­mu­jące wszyst­kie czę­sto­tli­wo­ści mowy (rodzaj bada­nia dobie­rany indy­wi­du­al­nie do wieku roz­wo­jo­wego oraz moż­li­wo­ści współ­pracy z dziec­kiem: audio­me­tria tonalna, audio­me­tria zaba­wowa, VRA)
 • próby beha­wio­ralne u małych dzieci (Beha­wio­ralna Audio­me­tria Obser­wa­cyjna, Test Onomatopei)
 • audio­me­tria słowna (Test Rozu­mie­nia Mowy)- wyko­ny­wany w zależ­no­ści od podstawy skie­ro­wa­nia oraz wyni­ków poprzed­nich badań
 • otoemisja akustyczna sprawdzająca czynność ślimaka ucha wewnętrznego
 • NOWOŚĆ !!! OPIS BADANIA wydawany w formie pisemnej lub elektronicznej

 

Kampania skie­ro­wana jest do wszyst­kich dzieci, poradni psy­cho­lo­giczno– peda­go­gicz­nych, poradni logo­pe­dycz­nych i sur­do­lo­go­pe­dycz­nych, przed­szkoli, szkół pod­sta­wo­wych, gim­na­zjów i liceów na tere­nie War­szawy i okolic. 


Informacje: aleksandra.stojak@fonetika.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress